- MEMBER
2023
 
Professor
Takahiro NAMAZU
Osamu TABATA
 
Assistant Professor
Shunsuke NAGAHAMA
 
Researcher
Michiko SHINDO   
 
Master
M1) Ryota FUKUDA    SALDIVAR AYALA Daniel    CHANTAWONG Chessadakorn
 
B4
Hiroya SAEGUSA     Ryunosuke KOBAYASHI     Ryoma TAKESHIMA     Masao TORII
 
Potential Student
Abbhiraj SINGH    

2022 
Professor
Takahiro NAMAZU
Osamu TABATA
 
Assistant Professor
Shunsuke NAGAHAMA
 
Researcher
Michiko SHINDO 
 
Ph.D.Candidate
Keisuke WAKAMOTO
 
Master
M2) Daisuke YASUGI 
 
Potential Student
Ryota FUKUDA    Ryunosuke KOBAYASHI
Hiroya SAEGUSA    Ryoma TAKESHIMA  Masao TORII    Abbhiraj SINGH

2021 
Professor
Takahiro NAMAZU
Osamu TABATA
 
Assistant Professor
Shunsuke Nagahama 
 
Researcher
Michiko SHINDO 
 
Ph.D.Candidate
Keisuke WAKAMOTO
 
Master
M2) Hiromichi ANDO    Shingo KANMACHI    Tomohito KINO    Yuga KUMAKIRI    Kenta KODAMA 
M1) Daisuke YASUGI 

2020 
Professor
Takahiro NAMAZU
Osamu TABATA
 
Researcher
Michiko SHINDO 
 
Ph.D.Candidate
Keisuke WAKAMOTO
 
Master
M2) Kana MAEKAWA(AIT)(KUAS_Visiting Resercher) 
M1) Hiromichi ANDO    Shingo KANMACHI    Tomohito KINO    Yuga KUMAKIRI    Kenta KODAMA    

2019
Professor
Takahiro NAMAZU
 
Secretary & Research Assistant
Michiko SHINDO 
 
Master
M2) Tomohide IDE    Ryotaro KITAMURA    Yasuhiro KUNTANI    Daiki GOTO    Ko BEPPU    Yoshiteru MATSUO    Yo MOCHIZUKI  
M1) Kana MAEKAWA
  
Bachelor 
B4) Hiromichi ANDO    Shingo KANMACHI    Tomohito KINO    Yuga KUMAKIRI    Kenta KODAMA    Takuya NAGAO
Yuichi KITAHARA   

2018
Professor
Takahiro NAMAZU
 
Secretary & Research Assistant
Michiko SHINDO 
 
Ph.D.Candidate
Shunsuke KANETSUKI    Yoshiharu GOSHIMA (The University of Hyogo)
 
Master
M1) Tomohide IDE    Ryotaro KITAMURA    Yasuhiro KUNTANI    Daiki GOTO    Ko BEPPU    Yoshiteru MATSUO    Yo MOCHIZUKI
 
Bachelor
B4) Yuuki MOTOKAWA    Hiroyuki KUMAGAE    Yuhei SENOO    Hiroaki OSHIMA    Tsuyoshi NAKAMURA    Kana MAEKAWA    Hayata NARUSE
Akihito FUKUI 
B3) Hiromichi ANDO    Yuto KAIDEN    Shingo KANMACHI    Tomohito KINO    Shoichiro KUBO    Yuga KUMAKIRI    Kenta KODAMA    Takuya KODAMA
Shinya NAGATA 

2017
Professor
Takahiro NAMAZU
 
Secretary & Research Assistant
Michiko SHINDO 
 
Postdoctral Researcher
Akio UESUGI
 
Ph.D.Candidate
Shunsuke KANETSUKI 
Yoshiharu GOSHIMA (The University of Hyogo)
 
Master
M1) Ryota KAMIYA
 
Bachelor
B4) Tomohide IDE    Ryotaro KITAMURA    Masaki KIMURA    Yasuhiro KUNTANI    Takumi NOMURA    Daiki GOTO    Ko BEPPU    Akihiro MATSUO
Yoshiteru MATSUO    Yo MOCHIZUKI    Ryosuke TERASAWA 
B3) Yuuki MOTOKAWA    Hiroyuki KUMAGAE    Yuhei SENOO    Hiroaki OSHIMA    Tsuyoshi NAKAMURA    Kana MAEKAWA    Fumitoshi SAITO
Hayata NARUSE    Akihito FUKUI  

2016
Professor
Takahiro NAMAZU
 
Secretary & Research Assistant
Michiko SHINDO 
 
Postdoctral Researcher
Akio UESUGI
 
Ph.D.Candidate
Shunsuke KANETSUKI
Yoshiharu GOSHIMA
 
Bachelor
B4) Ryota KAMIYA    Daisuke KATO   Kaito SHINYA 
B3) Tomohide IDE    Ryotaro KITAMURA    Masaki KIMURA    Yasuhiro KUNTANI    Takumi NOMURA    Daiki GOTO    Ko BEPPU    Akihiro MATSUO
Yoshiteru MATSUO    Yo MOCHIZUKI    Ryosuke TERASAWA